Weekly Sermons

Pastor Jerleen Schlesser

Pastor Jerleen Schlesser

 

Enjoy the weekly sermons preached by Pastor Jerleen Schlesser.  Just click the arrow below the date to enjoy the sermon.

 

 

 

 

December 10, 2017                                                                              2 Peter 3:8-15a

December 3, 2017                                                                                1 Corinthians 1:3-9

November 26, 2017                                                                               Matthew 25:31-46

November 19, 2017                                                                             1 Thessalonians 5:1-11

November 12, 2017                                                                             Amos 5:18-24

November 5, 2017                                                                               1 John 3:1-3

October 29, 2017                                                                                   Matthew 9:9-13

October 22, 2017                                                                                 1 Thessalonians 1:1-10